Ο στόχος της ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. είναι να είμαστε ένας εμπορικός, κερδοφόρος οργανισμός προσδοκώντας στην εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης με τους πελάτες μας, διασφαλίζοντας την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων και των συνεργατών μας και προσπαθώντας συνεχώς να μειώνουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των ενεργειών μας στο περιβάλλον, δεσμευόμενοι πάντοτε ως προς την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την υλοποίηση του στόχου μας εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας μας, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015,  ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.

Η επιτυχία μας να παραδώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας θα εκτιμάται τόσο από τη γνώμη του πελάτη όσο και από τη δική μας, ενώ η προσπάθεια για αναπροσαρμογή και βελτίωση της δικής μας απόδοσης για να συνάδει με τις απαιτήσεις του πελάτη θα είναι συνεχής.  Η φιλοσοφία πίσω από την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω ενεργειών: 

  • Εφαρμογή όλων των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των έργων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
  • Εφαρμογή και τήρηση των πρόσθετων κανόνων και διαδικασιών του εκάστοτε πελάτη για την υγιεινή και την ασφάλεια. 
  • Ανάπτυξη άμεσης και ευέλικτης επικοινωνίας με τους πελάτες μας με σκοπό την αναγνώριση των διαφορετικών αναγκών και προσδοκιών τους και την εστίαση προς την ικανοποίησή τους. 
  • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των συνεργατών για την εταιρική πολιτική. 
  • Αναζήτηση και εντοπισμός πρόσθετων κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 
  • Προστασία των εργαζόμενων και του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου λειτουργεί η εταιρεία, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας. 
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών. 
  • Παροχή των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.    
  • Συνεχής προσπάθεια για να παραδώσουμε στον πελάτη την καλύτερη δυνατή αξία για τα προϊόντα που παρέχουμε, η οποία εκτιμάται ως η συγκριτική παράθεση μεταξύ του κόστους του έργου στον πελάτη σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος για τον ίδιο. 
  • Συνεχής έλεγχος της αποτελεσματικότητας της εταιρικής πολιτικής μας σε όλα τα επίπεδα, διαρκής αναζήτηση και υιοθέτηση μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, της ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας στο περιβάλλον εργασίας μας και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε. 

Οι διαδικασίες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας στο οποίο και τεκμηριώνονται για να συνάδουν με τις πρόνοιες των προαναφερθέντων προτύπων διασφαλίζοντας ότι η αποδοτική και αποτελεσματική Διαχείριση της Ποιότητας, η Διαχείριση της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας και η Περιβαλλοντική Διαχείριση σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της Εταιρείας είναι διαρκείς και συνεχώς βελτιούμενες. 

Η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος κειμένου είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας μας. Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο για όλο το προσωπικό της Εταιρείας μας. 

Η επίτευξη υψηλής Ποιότητας, η εμπέδωση Περιβαλλοντικής Συνείδησης, η διασφάλιση της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων στην επιχείρηση και η συνεχής βελτίωση των Προϊόντων και Υπηρεσιών καθώς και της εικόνας της επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα των καθημερινών ενεργειών του κάθε μέλους της ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., Διεύθυνσης, Προσωπικού και συνεργατών.                                                                     

 Για την Διοίκηση

ΒΑΣΙΛEIOΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ